Sort:  

Оо да, и то на месна почва се изгубих в търсене на нови пътеки в гората!! :)

Posted using Partiko iOS