Terug naar huis

in #alldutch3 years ago

Het is weer 4 maanden geleden dat ik ontslag nam, de caravan aankoppelde en dat we de ferry naar het Zuidereiland pakten. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk te zien en uiteindelijk een mooie plek te vinden om een huis te gaan bouwen. We hebben 6700 km gereden, dat we erg veel gezien hebben moge duidelijk zijn. Het is natuurlijk leuk dat we tegenwoordig de hele wereld online kunnen opzoeken, maar om het met eigen ogen te zien daar kan niets tegenop. We zijn expres in de winter gegaan zodat we konden voelen of het echt zo koud was als ze zeiden. Dit is natuurlijk voor iedereen verschillend maar na 1,5 jaar Papamoa waren wij vergeten wat winter is. Toch is het fantastisch om de besneeuwde bergtoppen te zien en na een heldere koude nacht dan weet je dat het weer een strak blauwe dag wordt de volgende dag.

20180805_125114.jpg

We hebben hidden secrets als Karamea bezocht en hebben serieus over stukken (betaalbaar) land gelopen om te zien of het geschikt was voor onze plannen. Toch moeten wij ook rekening houden met onze kinderen, die vinden het leuk om een tijdje in 'the middle of nowhere' te wonen, maar niet voor altijd. Dit was een van de redenen dat we in Richmond-Nelson belanden, net als Papamoa veel zon uren en toch alles wat je nodig hebt en lekker dicht bij de natuur. De kinderen vonden het hier fantastisch op school en de voetbal, maar wij waren nog niet overtuigd om hier te vestigen. Het is ook zo dat ze op hier wat relaxter zijn als in de steden op het Noordereiland, als je een e-mail stuurt krijg je als je geluk hebt een berichtje terug. Je moet het in Nieuw Zeeland echt van ons kent ons hebben en als je weer opnieuw begint maakt het niet makkelijker. We hadden toch een aardig netwerk en vriendenkring opgebouwd de afgelopen 1,5 jaar in Papamoa. Daarnaast zijn wij Nederlanders en in een stad als Tauranga vinden wij het wel meevallen met de drukte. Maar over het algemeen geldt dat je in Nieuw Zeeland beter kunt bellen of langs gaan om iets te regelen. Nu ik dit schrijf vind ik dit ook beter zo, digitale middelen zijn handig maar normaal contact tussen mensen is altijd veel beter.

Op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt en heb besloten dat we terug naar Papamoa gaan. Dit keer parkeren we de caravan op de oprit en gaan we lekker comfortabel in een huis vertoeven. We hebben een mooi nieuw huis gevonden en ik kan weer bij mijn oude werkgever terecht.

We zijn nog lang niet klaar met reizen, maar Papamoa is toch wel een hele lekkere thuisbasis. Eerst maar eens kijken hoe het gaat met de huizenprijzen, rente en financiële situatie in de wereld voordat we daadwerkelijk onze zelfvoorzienende plannen gaan uitvoeren. We hebben de afgelopen tijd in ieder geval de kinderen en onszelf laten zien dat het ook anders kan en dat je geen vermogens hoeft te betalen om wat van de wereld te kunnen zien. We hebben erg veel leuke mensen ontmoet tijdens onze reis en kan zeggen dat ik zonder vier maanden te werken veel rijker geworden ben.

Toen ik van de week met mijn zoontje naar het strand liep toen voelde ik weer dat dit de 'place to be' is. Wel grappig dat als we vroeger op vakantie waren geweest en we reden op de A6, we zaten te wachten tot we de poldertoren in Emmeloord zagen. Nu doen we een wedstrijdje wie het eerste de Mount (Maunganui) ziet.

20180421_154826.jpg

Sort:  

Glad you are enjoying the deep south - to me the south island is like a different country. The only place down there I could live in is Dunedin because it is a bit like Wellington. But so cold!

Translated:

It has been 4 months since I resigned, coupled the caravan and took the ferry to the South Island. The intention was to see as much as possible and eventually find a nice place to build a house. We have driven 6700 km, that we have seen very much may be clear. It is of course nice that we can look the whole world online nowadays, but to see it with your own eyes, nothing can go wrong. We went deliberately in the winter so that we could feel if it was as cold as they said. This is of course different for everyone, but after 1.5 years of Papamoa we had forgotten what winter is. Yet it is fantastic to see the snowy mountain tops and after a clear cold night you know that it will be a tight blue day the next day.

We have visited hidden secrets as Karamea and have walked seriously over pieces of (affordable) land to see if it suited our plans. However, we also have to take our children into consideration, who enjoy living in the middle of nowhere for a while, but not forever. This was one of the reasons that we end up in Richmond-Nelson, like Papamoa a lot of sun hours and yet everything you need and nice and close to nature. The children loved it here in school and football, but we were not yet convinced to settle here. It is also true that they are more relaxed here than in the cities on the North Island, if you send an e-mail you will receive a message if you are lucky. You really have to know us in New Zealand and if you start again it does not make it any easier. We had built up a nice network and circle of friends over the past 1.5 years in Papamoa. In addition, we are Dutch and in a city like Tauranga we think it is not that bad with the crowds. But generally speaking, you can make better calls in New Zealand or go by to arrange something. Now that I write this, I like this better, digital means are useful, but normal contact between people is always much better.

At one point I made the decision and decided that we are going back to Papamoa. This time we park the caravan in the driveway and we will stay comfortably in a house. We have found a nice new home and I can go back to my old employer.

We are not finished with traveling yet, but Papamoa is surely a very nice home base. First look at how housing prices, interest and financial situation in the world are going before we actually carry out our self-sufficient plans. In recent times we have shown the children and ourselves that it can also be done differently and that you do not have to pay any capital to see some of the world. We met a lot of nice people during our trip and can say that I have become much richer without working for four months.

When I went to the beach with my son from the week, I felt again that this is the 'place to be'. Funny that if we had been on holiday earlier and we drove on the A6, we were waiting for the polder tower in Emmeloord. Now we do a contest who sees the first Mount (Maunganui).

That is one of the reasons we moved back to Papamoa, nice and warm (mostly). South Island is really beautiful, we definitely go back for another trip. Down the Westcoast in summer would be nice.