ICO aKredit, Arbolet.net? Kiedy, dlaczego? When, why? [PL, EN, CZE]

in #altcoin2 years ago

image.png
(arbolet.net)

POLSKI
Dlaczego warto wypróbować tę witrynę Arbolet.net (z moim kodem referenowym) przynajmniej przez jakiś czas i przy niewielkiej wpłacie?
Jakiś czas temu pomyślałem, że krypta jiż mi wystarczy. Cóż, po chwili spojrzałem na stronę arbolet.net, na którą zapisałem się w marcu 2017 r. I musiałem się zastanowić nad dużymi zmianami.
Po zmianach stopy procentowej (znaczna redukcja do dopuszczalnego limitu w przyszłości) – dzisiaj to jest taki lepszy bank z najwyższym oprocentowaniem piątej warstwy na 17+ % rocznie, mówię, że jest już zrównoważony i zostawiam go s moimi małymi pieniędzmi.
image.png

Ale być może bardziej interesujący jest ich system kredytowy - przyszły aKredit ICO, który będzie w najbliższych miesiącach. Myślę, że ktokolwiek przyjdzie wcześniej, na pewno osiągnie zisk - przynajmniej za zainteresowanie warstwami i nową wiedzę, jaką otrzymują z czytania artykułów.

Spróbuj i zobacz, czy twój czas (i prawdopodobnie pieniądze) odpowiednio zainwestowałeś.

Ten artykuł nie służy jako rekomendacja inwestycyjna! Każdy powinien dokonać samodzielnej eksploracji przed każdą inwestycją. I złota zasada na końcu: Inwestuj tylko to, co możesz stracić!

ENGLISH
Why try Arbolet.net (with my reference link) at least for a while and with a small deposit?
Some time ago I thought that the crypto was enough for me. Well, after a while, I looked at the arbolet.net site, which I first signed up for in March 2017, and I had to wonder about huge changes.
After the changes in interest rates (a significant reduction to a bearable margin for the future sustainability) - today, it looks like a better bank with the highest 5th level interest rate at 17+ % per annum, I say that it is already sustainable and I will leave my small money in it for a little while.

But what is perhaps more interesting is their aKredit system - the future aKredit ICO, which is going to be in the coming months. I think whoever comes earlier will definitely earn it - at least for the interest rates on the layers and the new knowledge they would get from reading the articles.
Try and see if your time (and possibly your money) has been invested correctly.

This article does not serve as an investment recommendation! Everyone should make their own independent exploration before any investment. And the golden rule in the end: Invest only what you can lose!

ČESKY
Proč zkusit stránky Arbolet.net (s mým referenčním odkazem) alespoň na chvíli a s malým vkladem?
Už před nějakou dobou jsem si říkal, že by krypta už pro mne stačilo. No to jsem po nějaké delší době podíval na stránky arbolet.net, na které jsem se prvně přihlásil někdy v březnu 2017 a musel jsem se divit obrovským změnám.
Po změnách v úročení (výrazné snížení na únosnou mez do budoucna) – dnes taková lepší banka s úročením na nejvyšší 5. vrstvě na úrovni 17+ % ročně si říkám, že je to již udržitelné a své drobné penízky u nich nechám 😊.

Co je ale asi zajímavější je jejich aKreditový systém – budoucí aKredit ICO, který se chystá v blízkých měsících. Myslím, že kdo příjde dřív, ten na tom určitě vydělá – minimálně na úročení na vrstvách a na nových vědomostech, které získá ze čtení článků.

Zkuste a uvidíte, jestli jste Váš čas (a možná i peníze) investovali správně.

Tento článek neslouží jako investiční doporučení! Každý by si měl před jakoukoli investicí udělat svůj nezávislý průzkum. A zlaté pravidlo nakonec: Investujte vždy jen to, co můžete ztratit!
Sort:  

!sbi status

Hi @besheda!

 • you have 113 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 976041914130 or 0.584 $
 • as you did not write a post within the last 7 days, your comments will be upvoted.
 • your next SBI upvote is predicted to be 0.117 $

!sbi status

Hi @shebe!

 • you have 123 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 753528192132 or 0.451 $
 • your next SBI upvote is predicted to be 0.090 $

!sbi status

Hi @besheda!

 • you have 113 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 646785885602 or 0.401 $
 • as you did not write a post within the last 7 days, your comments will be upvoted.
 • your next SBI upvote is predicted to be 0.080 $

!sbi status

Hi @shebe!

 • you have 123 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 822327619040 or 0.510 $
 • your next SBI upvote is predicted to be 0.102 $

Jen si tak otestuji něco, co jsem našel
$rewarding 90%

The reward of this comment goes 100 % to the author besheda. This is done by setting the beneficiaries of this comment to 100 %.

Congratulations @besheda! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @besheda! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfest³ Award is ready!
Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

You just planted 0.05 tree(s)!


Thanks to @besheda

We have planted already 3681.19 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 20738.35
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

!sbi status

Hi @besheda!

 • you have 1 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 80000000 or 0.000 $
 • you need to wait until your upvote value (current value: 0.000 $) is above 0.011 $

!sbi status

Hi @besheda!

 • you have 1 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 80000000 or 0.000 $
 • as you did not write a post within the last 7 days, your comments will be upvoted.
 • you need to wait until your upvote value (current value: 0.000 $) is above 0.023 $

!sbi status

Hi @shebe!

 • you have 11 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 196874888727 or 0.110 $
 • your next SBI upvote is predicted to be 0.022 $

@sbi7 is declared the winner of this race. Better luck next time, @sbi6!

Hi @shebe!

 • you have 11 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 196874888727 or 0.110 $
 • your next SBI upvote is predicted to be 0.022 $

!sbi status

Hi @shebe!

 • you have 11 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 190714165574 or 0.108 $
 • your next SBI upvote is predicted to be 0.022 $

Congratulations @besheda! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 50 replies. Your next target is to reach 100 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

!sbi status

Hi @besheda!

 • you have 113 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 715674153725 or 0.390 $
 • as you did not write a post within the last 7 days, your comments will be upvoted.
 • you need to wait until your upvote value (current value: 0.078 $) is above 0.198 $

!sbi status

Hi @shebe!

 • you have 123 units and 0 bonus units
 • your rshares balance is 1371970110232 or 0.748 $
 • your next SBI upvote is predicted to be 0.150 $

Pro odemčení páté vrstvy budeš potřebovat drobných 100 000 Kč :-) Jinak ale musím říct, že Arboletu fandím. Je to skvělý projekt.

Vím o tom (o těch 100 000,-), možná se to po nějakých ICO podaří ;-).

Hodily by se ;-)

JJ a to velmi :-) a na cokoliv...

@cleverbot knows evyrything right?

You can't have a normal conversation.

Congratulations @besheda! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13790.39
ETH 406.03
USDT 1.00
SBD 0.99