Animalphotography - #71

in #animalphotography2 months ago

Hello steemians here is a photo that I want to share with you.


IMG8224.JPG

Source Images: Sent from my Phone

01.02.2021

This is my entry for #animalphotography


I recommend you to visit and join to:

Challenges initiated by me @bonp:
#DailyNegativePhotography
#DailyInsectsPhotography
#DailyFlowersPhotography
#DailyToysPhotography


I appreciate your upvotes and support 👍
Sort:  

Здрасти, защо не си активен в hive?
Събрахме се доста голяма група активни българи. @bonp

Здравей @arena10,
Тук активните българи са десетина.
Не се прехвърлих в hive защото според мен инициаторите за отцепването са хора които въведаха три форка които водеха към гибел. Парадираха, че са за независимост в платформата, а прокарваха промени които ги обогатяваха, а мачкаха новите и тези с малко SP.

Аз не съм мн на ти с вътрешните интриги, а тук сега с този трх трон още не съм го разбрал как се прехвърлят,но и не съм отделял време да чета.

Coin Marketplace

STEEM 1.31
TRX 0.12
JST 0.140
BTC 59855.14
ETH 2130.05
BNB 471.59
SBD 8.64