Sort:  

Totalno si u pravu, pijane glave šaraju tuđe fasade i normalno da ih nitko nevoli a vežu se za street art :(

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42067.45
ETH 3189.55
BNB 474.06
SBD 4.76