Σχολεία, καθαρό και όμορφο ενέργειες

in #artzone4 years ago

Σχολή άνοιξε εκ νέου σύντομα να γίνει ένας φοιτητής / φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος να διδάξει το μενού Έναρξη εδάφους και στο σχολικό περιβάλλον καθαρό και όμορφο το

πρωί Mandalay Pyin Oo Lwin, (3) Βασική και Βασική Εκπαίδευση Λύκειο (γυμνάσιο) στην (1), Pyin Oo Lwin ακτές γένια αξιωματικούς / Οι στρατιώτες έχουν εκκαθαριστεί, စာသင်ဆောင် δεξαμενές νερού και την επισκευή των υπηρεσιών ζημιές και τον καθαρισμό τουαλέτα.

Οι δραστηριότητες που οι σχολικό περιβάλλον έργα καθαρής ανάπτυξης σε αξιωματούχους δήμος Pyin Oo Lwin δει, είπε Κω.

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 53947.47
ETH 4040.82
BNB 583.92
SBD 7.05