Baybayinista Facebook Page

in #baybayin3 years ago

Mabuhay! Inaanyayahan po namin kayo na bumista at mag-like sa aming Baybayinista Facebook Page. Doon ay matututunan ninyo ang iba't ibang mga simbolo ng Baybayin at ang paggamit ng panitik na ito para sa inyong mga kinagigiliwang katha at sining.

Maraming salamat po ^^
Sumali sa aming diskusyon sa Facebook:


FB Page | Baybayinista
FB Group | Baybayinista
BAYBAYIN: B17 Ang Tunay na Baybayin
Sulong Baybayin Abril 21 #SBA21

Sulong Baybayin!
Mabuhay ang Baybayinista!

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 50643.41
ETH 4418.42
BNB 599.96
SBD 6.30