Tiwala

in #baybayin3 years ago


Tiwala


ni Tim Liwanag

walang iwanan
sa magkakaibigan
na may tiwala


*baybayku = baybayin + haiku
*payakin ni @timliwanag
*virama J = pamudpud / pamatay-patinig
Sumali sa aming diskusyon sa Facebook:


FB Page | Baybayinista
FB Group | Baybayinista
BAYBAYIN: B17 Ang Tunay na Baybayin
Sulong Baybayin Abril 21 #SBA21

Sulong Baybayin!
Mabuhay ang Baybayinista!

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49349.63
ETH 4201.86
BNB 573.50
SBD 5.96