Baybayinista YouTube Channel

in #baybayinista2 years ago (edited)

Magandang araw! Nagsimula na po ang #SulongBaybayin program sa Baybayinista channel sa YouTube. Ito po ang unang video na pinamagatang Baybayin.

Ang Baybayin ay isang uri ng abugida o alfasilabaryo. Ito ay may labimpitong (17) simbolo [3 patinig and 14 katinig].

Para sa karagdagang impormasyon, paki-click po ang Baybayinista YouTube Channel link at mag-subscribe na. Maraming salamat po.
i-Like, i-Follow, i-Share


YouTube Channel | Baybayinista
Twitter | Baybayinista

Sumali sa aming diskusyon sa Facebook:


FB Page | Baybayinista
FB Group | Baybayinista
BAYBAYIN: B17 Ang Tunay na Baybayin
Sulong Baybayin Abril 21 #SBA21

Sulong Baybayin!
Mabuhay ang Baybayinista!

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 53947.47
ETH 4040.82
BNB 583.92
SBD 7.05