Sort:  

Odłączyłem już wtyczkę steempres od WP, więc kolejne publikacje będą już dobrze otagowane. Swoją drogą szkoda, że się, póki co nie sprawdza...

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 36280.84
ETH 2535.59
USDT 1.00
SBD 4.08