Sort:  

Nie pokazujemy kierunku tylko miejsce dołączania się do ruchu. Analiza PA jest tak skonstruowana, że dobry trader nie oczekuje na konkretny kierunek, tylko reaguje na to co robi cena i dołącza się do ruchu zamiast wróżyć z kryształowej kuli

Coin Marketplace

STEEM 1.22
TRX 0.13
JST 0.141
BTC 60060.85
ETH 2139.07
BNB 568.55
SBD 9.31