ဘီတီေစ်း

in #bitcoin3 years ago

btc ေစ်းေလးရယ္ တစ္ရက္ပဲ တက္ၿပီး ျပန္က်ရသလားကြယ္ တက္မွာျဖင့္ ဆက္တက္မွာမဟုတ္ပဲနဲ့ ကိုယ္ေတြမွာ ထုိင္ျပီးေဆြးေနရတယ္52582656_772413063139885_5110570637638762496_n.jpg

Sort:  

Hello @min2thant! This is a friendly reminder that a Partiko user has just followed you! Congratulations!

To get realtime push notification on your phone about new followers in the future, download and login Partiko using the link below. You will also get 3000 Partiko Points for free, and Partiko Points can be converted into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Congratulations @min2thant! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @min2thant! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @min2thant! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50582.63
ETH 4358.74
BNB 589.23
SBD 6.12