You are viewing a single comment's thread from:

RE: W pułapce. Analiza techniczna Bitcoina oraz Ethereum 🔥📈 [41]

in #bitcoinlast year

No i gitara. Gdyby nie panika ulicy nie mieli byśmy takich promocji. Rasowi inwestorzy hodlują a żądni natychmiastowego zysku spekulanci zostają w skarpetkach. I ma to logikę. Aby ktoś zyskał inni muszą stracić bo ilość monent jest ograniczona.

Coin Marketplace

STEEM 0.84
TRX 0.12
JST 0.123
BTC 53672.82
ETH 2068.55
BNB 476.15
SBD 7.13