You are viewing a single comment's thread from:

RE: Konteyner Taşımacılığında Yeni Dönem: BLOCKSHIPPING GSCP

in #blockchain3 years ago

Proje oldukça başarılı bir ekip tarafından yönetiliyor. Ayrıca projenin kendine ait çalışır durumda bir alfa sürümünün bulunuyor olması projenin kalitesini gösteriyor