You are viewing a single comment's thread from:

RE: Konteyner Taşımacılığında Yeni Dönem: BLOCKSHIPPING GSCP

in #blockchain3 years ago

Blockshipping GSCP; dünyanın ilk blockchain tabanlı, konteynerleri sensör verileriyle gerçek zamanlı takip etmeye imkân sağlayan platformudur.

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 39406.94
ETH 2298.33
USDT 1.00
SBD 6.83