You are viewing a single comment's thread from:

RE: Aergo - DỰ ÁN THẾ HỆ THỨ 4 CỦA BLOCKCHAIN

in #blockchain3 years ago

Hôm nọ làm quiz có đọc qua tài liệu của nó thấy làm khá cẩn thận. Ngon mà bận quá không theo mọi người được.