Vòng gọi vốn ban đầu của BCNEX đã kết thúc thành công

in #blockchain2 years ago

Giá Trị Sử Dụng
BCNX được dùng để trao đổi, giao dịch mua, bán với các sản phẩm blockchain khác trên sàn Bcnex, đồng thời còn có thể sử dụng để thanh toán phí giao dịch và hưởng ưu đãi lên tới 75%.

Quy Chuẩn ERC223
BCNX được phát triển theo quy chuẩn ERC223 để nâng cao tính bảo mật, hạn chế tối đa việc thất lạc token và mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dùng trong hệ sinh thái Bcnex.

Mô Hình Đốt Coin
Giới hạn nguồn cung trong hệ thống bằng cách đốt coin là định hướng kinh doanh của Bcnex. Điều này sẽ giúp giá trị của BCNX vượt qua các token khác trên thị trường giao dịch công nghệ blockchain.

Phân Bổ BCNX Token

50%
38%
5%
2%
5%
Những người đóng góp sẽ nhận được đầy đủ token trong vòng 2 tuần sau khi sự kiện bán token kết thúc. Token dành cho đội ngũ phát triển sẽ được phân phối dần trong vòng 4 năm, mỗi năm 25%.
Token BCNX sẽ được phân bổ như sau:
Token bán công khai
Đội ngũ sáng lập và cố vấn
Nhà đầu tư thiên thần
Tiền thưởng
Token dự trữ

Sort:  

Congratulations @suesue1710! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!