XCARD Review

in #blockchain2 years ago

Đặc trưng

Thẻ tín dụng sinh trắc học XCARD được thực hiện cùng với VISA yêu cầu xác minh bằng dấu vân tay của người dùng trước khi sử dụng. Thẻ có sẵn cho người dùng mới ngay lập tức dưới dạng thẻ ảo sau khi đăng ký XCARD Wallet. Các quỹ của người dùng được phân tách trong ví lưu trữ lạnh đa chữ ký để đảm bảo rằng anh ta là người duy nhất có quyền truy cập vào tiền của mình. Ví XCARD hỗ trợ số lượng lớn tài sản & dịch vụ tài chính bao gồm:

150 đồng tiền FIAT
30 loại tiền điện tử hàng đầu bao gồm mã thông báo dựa trên ERC-20
Chứng khoán dựa trên công nghệ blockchain
dịch vụ thanh toán thương mại điện tử


TRAO ĐỔI NGAY LẬP TỨC VỚI GIÁ TỐT NHẤT

Bạn có thể giao dịch với bất kỳ loại tiền điện tử nào và trao đổi tiền điện tử với fiat & fiat sang tiền điện tử ngay lập tức, với mức giá tốt nhất.
XCARD nội bộ phi tập trung hóa và chức năng hoán đổi nguyên tử thông minh cho phép tất cả các giao dịch hoạt động hiệu quả nhất và trong thời gian thực, không phải chờ sự đồng thuận của mạng. Nó tổng hợp dữ liệu và thanh khoản từ các nguồn khác nhau (trao đổi đối tác, môi giới và nhóm riêng) cung cấp giá trao đổi tốt nhất có sẵn trên thị trường.!

Sort:  

Congratulations @suesue1710! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!