You are viewing a single comment's thread from:

RE: Konteyner Taşımacılığında Yeni Dönem: BLOCKSHIPPING GSCP

in #blockchain3 years ago

proje sayesinde hem uygulamada yaşanan verimsizlik, takip sistemlerinin olmayışı nedeniyle merkezi bir organizasyon yapılamaması hem de yüksek karbon salınım oranları gibi sebeplerle ortadan kalkmış olacak.