08/05 אירועים הסטוריים שקרו היום

in #blog4 years ago


1886 – משקה הקוקה קולה משווק לראשונה


1947 – ספינת המעפילים "התקוה" מפליגה מאיטליה לארץ ישראל ועל סיפונה 1,414 מעפילים


1972 – חטיפת מטוס סבנה לנמל התעופה לוד; נוסעיו חולצו למחרת בפעולה של סיירת מטכ"ל

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.08
JST 0.061
BTC 47507.55
ETH 3932.51
BNB 541.69
SBD 5.64