Да сме позитивни по време на криза

in #bulgarialast year

Добро утро БГ- стеемчета :)

По страшно от най- лошата болест е отчаянието!Трябва да гледаме ведро на нещата и ще се оправят по бързо!

Гледам няма активност в стеем, стойте ли си вкъщи? Хайде всеки да сподели по нещо разведряващо :)

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 1.22
TRX 0.15
JST 0.155
BTC 63420.00
ETH 2308.74
BNB 558.42
SBD 8.98