PROSESI PELANTIKAN IMUM MUKIM

in #busy4 years ago

Penyematan tanda jabatan oleh Camat Nisam Antara.

Kemukiman Lhok Drien adalah kemukiman baru hasil pemekaran dari Kemukiman Batee Pila (kemukiman induk). Maka untuk mengangkat Imum Mukim untuk pertama harus diangkat Pejabat sementara, yang tugas utamanya untuk mengadakan Prmilihan Imum Mukim yang definitif dalam masa jabatan 5(lima) tahun. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka di usulkan pejabat sementara dengan pedoman pada Qanun Propinsi Aceh Nomor 3 tahun 2009, tentang tata cara pemilihan dan Pengangkatan Imum Mukim di Aceh, hal ini jelas terdapat pada :
Bagian Kedua
Pengangkatan Penjabat Imum Mukim

Pasal 37
(1) Pengangkatan penjabat imum mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat
(6) dan pasal 36 ayat (5) diusulkan oleh camat kepada bupati/walikota.
(2) Penjabat imum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan bupati/walikota dalam masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 38
(1) Penjabat imum mukim mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan pemerintahan mukim; dan
b. memfasilitasi pemilihan imum mukim.
(2) Penjabat imum mukim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
camat.

Sort:  

Semoga imum mukim bekerja dengan tulus hati sesuai kinerja dan ada hak tertentu dimana sesuai peraturan yang berlaku. Salam

Makasih sobat atas doanya, saya hanya pengantar untuk mendapatkan Imum mukim yang definitif. karena tugas utama saya sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Camat, jadi mukim dan gampong yang ada dalam wilayah kecamatan menjadi tanggung jawab Kasi .

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57822.35
ETH 4640.60
BNB 623.93
SBD 7.24