You are viewing a single comment's thread from:

RE: AKCİGER KANSERİ İLACLARİ SGK GERİ ÖDEME LİSTESİNE EKLENDİ

in #busy4 years ago

Umarım bütün ilaçlar sgk listesine alınır. Geçen ay Kayınpederin damar tıkanıklığı nedeni ile sitent takılmak zorunda kalındı .Kayınperim emeklidir. İlaçlı sitentleri devlet karşılamamaktadır. bir ilaçlı sitent 1500 tl dir. Bu paylaşımın için teşekkürler.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 36137.14
ETH 2403.64
USDT 1.00
SBD 3.80