တစ္ႏွစ္ႏြမ္းတစ္ႏွစ္ဆန္းျပန္ပီေလ

in #busy3 years ago

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လုိ႔ႏွစ္တစ္ေျပာင္းေတာ့မယ္
ႀကိဳက္ပါ့ သီခ်င္းေဟာင္းေတြပဲႀကိဳက္တယ္
လြမ္းတယ္ျမန္မာျပည္ႀကီးရယ္
အမိေျမကိုလြမ္းတယ္
ကမၻာေက်ာ္တဲ႔ျမန္မာ႔သၾက္န္ကို
အေျပးကေလးလွမ္းျပီးကားကေလးနဲ႔ေလ်ွာက္လည္ခ်င္လိုက္တာ
သၾကၤန္ သီခ်င္းမ်ားကို အားေပးနားဆင္လ်က္ပါ ။
​ေအာ္​ဘာလိုလိုနဲ႔ ၇ ႏွစ္​​ေနာက္​႐ွိ႔ၿပီ ျမန္​မာျပည္​သၾကၤန္​ျပန္​​ေရမ​ကစားရတာ☺
ဪဘာလိုလိုနဲ့နွစ္သက္ကူးျပန္ေပါ့လား
သႀကၤန္တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ေယာက္တိုင္းလည္းငါ့အတြက္ကပံုမွန္ဘဲအလုပ္နဲ႔ဘဲ
ဆံုၾကမယ္ေဟ့
တစ္ႏွစ္ႏြမ္းတစ္ႏွစ္ဆန္းျပန္ပီေလ
လြမ္းတယ္
ျပန္​လာခ်င္​တယ္​ျမန္​မာျပည္​ႀကီးရယ္​
လြမ္းတရ္ သၾကၤန္ေရ...
လြမ္းတယ္ သၾကၤန္ရယ္
ဘာလိုလိုနဲ ့ သႀကၤန္ေတာင္ေရာက္ေတာ့မယ္....

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bobokyaw from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49061.69
ETH 4170.76
BNB 554.71
SBD 5.84