بیش از نیم سال وارد رااهو شدیم

in #busy2 years ago

یک سیاره کارمایی است

اینها آرزوهای سیری ناپذیر ما هستند ، و علاقه های زیاد ، جاه طلبی ها و فرصتی برای دستیابی به آنها

سر اژدها ذهن ماست ، همیشه سر فکر می کنیم ، اما مشکل در احساس بدن ما است.

احساس کامل بودن سخت تر است

چه باید کرد: ما به خصوص تمایلات سر را آرام می کنیم ، مهم است که بدن خود را به خصوص در این دوره احساس خوبی داشته باشیم ، یوگا ، تمیز کردن و غیره انجام دهیم.

بدن ما بسیار خردمند است ، همیشه در اینجا زندگی می کند و اکنون ، از طریق بدن می توانیم توهمات را تعیین کنیم ، دروغ ها را از حقیقت جدا کنیم. هرگونه انحراف از حقیقت باعث انحراف در سلامت بدن ، بیماری می شود.

وقتی روی بدن خود کار می کنیم و این معبد را در وضعیت سالم نگهداری می کنیم ، یک قطب نمای جهانی را بدست می آوریم که به شما می گوید چه چیزی را می یابید مفید است و چه ضرری دارد

برای تمیز کردن آن ، مطالعه روشهای نگهداری از آن در حالت جریان منبع ضروری است. برای این ، در پایان خبرنامه ، شما را به رایگان دعوت می کنم

اگر در جهل هستید ، پس رااهو می تواند اشتیاق ، الکل به شما بدهد.
اگر در ارتعاشات اشتیاق قرار دارید ، پس آرزوهای بزرگ مادی دارید.
اگر در حسن نیت و آگاهی قرار دارید ، برعکس ، آرزوها ، تمایلات و فرصت های قوی برای روشنگری معنوی.

اما آیا می دانید که فقط نشانه زودیاک به درستی محاسبه می شود و می توانید یک علامت کاملاً متفاوت داشته باشید یا ممکن است زودیاک فوق فوقانی نیز باز شود

می توانید با نوشتن برای من در یک سرویس شخصی با هزینه و ارزان ، از نشانه زودیاک واقعی خود مطلع شوید

برای انرژی و اطلاعات خودی جدید به یک ماراتن رایگان جدید متصل شوید

Sort:  

Poor retard came here to flag people, but got ruined instead. Lmao.

Welcome sefuki!
eSteem is the application that improves your experience on Steem. You have full control over your data and content, unlike some apps we don't use our users to promote our application or services.

We have Mobile application for Android and iOS users. We also have developed Surfer Desktop application that helps you to gain new followers and stay connected with your friends, unique features - notifications, bookmarks, favorites, drafts, and more.
We reward our users with encouragement upvotes as well as monthly giveaways rewarding Spotlight top users and active Discord users.
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Hi @sefuki
Welcome to Steemit

Thank you for following @haccolong account. As a follower of @haccolong, this post has been upvoted by @hoaithu's Curation Trail.
This is free upvote first when you follow @haccolong . Although it is quite small, I hope you enjoy them.

To earn more rewards with your Steemit account. Check through some of the ways at this post.

I will continue with random upvotes in the future & wish you lots of luck. :)

cry_e.gif

Congratulations @sefuki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Welcome to steemit @sefuki.

Welcome the new steemians. Have a great day!

Greetings downvoter, we look forward to your proof of brain.

Hi @johnspalding ✌️it is a big bot network. In my article I am marking EVERY downvote bot acc and getting fat downvotes for that! 🤣
https://steemit.com/steemit/@networkallstar/downvote-bot-army-rioting-on-steemit-downvote-bot-armee-wuetet-auf-steemit-eng-ger

Thanks for your downvote

Posted using Partiko Android

Hello downvoter, we look forward to your proof of brain.

What’s it like? Does it itch? You must you develop calluses crawling around on your belly you’fa king maggot.

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 48967.09
ETH 4142.27
BNB 553.37
SBD 6.06