Literaturang-Filipino - Paligsahan sa paggawa ng Maikling Kuwento. (Contest#2)

in #cebu4 years ago

U5dr1VmpXMbZFnjpxe9CgW3MRywTGfY_1680x8400.png


Ang @steemph.cebu ay kabilang sa proyektong itinatag ng @sndbox, ang "proyektong sndcastle". Bilang isang sndcastle, gusto ng @steemph.cebu na gumawa ng mga uri ng paligsahan o patimpalak kung saan maipapakita ng mga Pilipinong Steemian ang kanilang kakayahan sa pagsulat ng kahit anong klase ng literatura. Ito rin ay isang paraan para magkaroon ng interaksyon ang mga Pilipino sa isa't isa. Hinihikayat namin ang lahat na Pilipinong Steemian na lumahok sa mga paligsahang bubuohin namin sa Steemit. Ito ay para sa inyo! Palawakin ang Wikang Filipino!


Ano ang isusulat?

 • Maikling Kuwento

Kuwento na maaaring totoo o fiction lamang. Hindi dapat lumagpas sa 500 na salita at hindi bababa sa 300.

Tema ng Tula

 • Tungkol sa Isang hayop


Mga Alituntunin na dapat sundin sa pagsali

 • I-resteem at i-upvote itong post.
 • Ang gawang literatura ay dapat isulat sa wikang Filipino
 • Hindi lalagpas sa 500 na salita at hindi bababa sa 300.
 • Gamitin ang tag na #literaturang-filipino at #hayop
 • Ilagay sa pamagat ang: "Literaturang Filipino"
 • Gumawa lang ng isang nilalaman o gawa.
 • Ilathala ang gaw sa loob ng 6 na araw pagkatapos malathala ang anunsyo.

Higit sa lahat, sundin ang alituntunin!


Pagbabasehan ng Mananalo

Ang pagbabasehan ng mananalong gawa ay:

 • Dami ng mga salita o pangungusap o parilalang ginamit. Mga matatalingahagang salita.
 • Ganda ng pagkagawa
 • Kaugnayan sa Tema o Paksa at
 • Dami ng boto galing sa ibang Pilipino

Gantimpala

May limang mananalo sa paligsahan:

 • 1st - Makatatanggap ng 5 SBD
 • 2nd - Makatatanggap ng 3 SBD
 • 3rd - Makatatanggap ng 2 SBD
 • 4th - Makatatanggap ng 1 SBD
 • 5th - Makatatanggap ng 1 SBD

Layunin ng @steemph.cebu na maibuklod ang kumunindad ng mga Pilipino sa buong Steemit. Suportahan ang @steemph.cebu at ang @sndbox.

Gumawa, Magsumite at Manalo


follow_steemph.cebu.gif

Sort:  

Hey @ steemph.cebu, great post! I enjoyed your content. Keep up the good work!
It's always nice to see good content here on Steemit! Cheers :)

@steemph.cebu please help me, i am more misfortune ...
I am sure you will want to help me ...

ibig ninyo pong sabihin na mag sumiti kami sa ika 6th na araw matapos ninyo ilathala itong anunso, mga nasa marso 11 po ba kami mag post dapat?

To hear the speech version of this post click the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvote this reply.

Pwede po bang magtanong. Tula po ba ang gagawin o maikling kwento?

Maikling kwento
ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Nag-iiwan ito ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa.
Source: Maikling Kwento

Alamat
ang tawag sa pasalitang literatura na ipinamana pa sa atin ng ating mga ninuno. Mga simpleng istorya ito na nagsasalaysay kung saan nanggaling ang maraming bagay-bagay sa ating kapaligiran.
Source : Alamat

Napaka gandang adhikain nito, bagama't musmos at mahinang account lamang ito ako ay sumusuporta dito na palawagin pa ang pag gamit ng sariling wika para sa Steemit

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57164.12
ETH 4744.89
BNB 647.88
SBD 7.23