Předsevzetí

in #cesky2 years ago

Je zajímavé, že sdílená zde předsevzetí, se převážně týkají posílení pozic na Steemit...nu tuhle ambici si netroufám mít, obávám se, že velkých pokroků se mi dosáhnout nepodaří. Míra pochopení celého systému zůstává povšechná, bez pomoci a péče ze strany kamaráda, který mě k tomu na začátku přivedl, bych byl patrně již dávno ztracen.

Je také pravda, že ani já nejsem muž předsevzetí. Seznam toho, co by šlo či bych chtěl dělat lépe si promýšlím tak nějak průběžně. Kouřit jsem přestal na konci září a hubnu kdykoli k tomu najdu dostatek odhodlání.
NIcméně letos mě něco jako předsevzetí asi potkalo. Můj závazek je spotřeba/likvidace zásob a eliminace vytváření nových. Musím říct, že ohledně nakupování jsme se ženou ve vzácně vyjímečné shodě. Oba je špatně snášíme a veškeré potřeby pro vybavení naší domácnosti se snažíme řešit s využitím rodinných zdrojů (rozuměj z vybavení likvidovaných domácností rodinných příslušníků či vybavení v domácnostech rodinných příslušníků odložených). Nicméně ani tak se nám nedaří zachovat víc než 1-2 odkladových ploch volných, většinou ani to ne. Štve mě to, štve to mou ženu a tak jsem se rozhodl, že ještě přitvrdím a zkusím jako nadstavbu nepořizování nového provést alespoň nějakou likvidaci již vlastněného. Jsem upřímně zvědav, kam na konci roku dospěju.

Sort:  

Já se držím nekupovaná a je to těžké nepodlehnout, někdy podlehnu a to je pak odměněno velkou radostí a právě proto je pak těší a těší se kontrolovat každý den třeba v bile...

Congratulations @belahejna! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hello @belahejna! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Congratulations @belahejna! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.92
TRX 0.13
JST 0.132
BTC 56265.92
ETH 2193.48
BNB 527.33
SBD 7.55