You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gucci predstavuje model pre muzov vhodny do krcmy

in #cesky7 months ago

Používej https://hive.blog/@rosalinde nebo https://peakd.com/@rosalinde
Klíče jsou stejné jako u Steemitu, Hivesigner je nový Steemconnect.

V současnosti probíhá fork Hive, takže to vše může být nestabilní. Každopádně brzy by ti to mělo vše fungovat.

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.14
JST 0.136
BTC 57933.63
ETH 3880.10
BNB 659.50
SBD 7.35