Dnešní koně ...Today's horses ...

in #cesky21 days ago

Again, after some time of oppression and a ban on traveling between the regions, we went to see our friends. @ eli1 enjoyed a group ride with her peers this time and Tim and I waded through a really big muddy nature. I have to say that Tim enjoyed it extremely well and I already had to deal with it somehow. But you know what it's like, if you do well to a loved one, it will enrich you as well. And I had it twice today, so double satisfaction for me. Actually, I was probably the best at it 😄.
So just a beautiful evening ... 😇.

Zase jsme po nějaké době útisku a zákazů cestování mezi kraji vyrazili za našima kamarádama a kamarádkama. @eli1 si tentokrát užila skupinovou vyjížďku se svými vrstevníky a já s Timem jsme se probrodili opravdu velkou rozbahněnou přírodou. Musím říct , že Tim si to užil nadmíru dobře a já už se s tím holt musel nějak vyrovnat. Ale víte jak to je , pokud uděláte dobře někomu blízkému , tak to obohatí i vás . A já to měl dneska dvojitě , takže dvojité uspokojení pro mě. Vlastně jsem na tom byl asi nejlépe 😄.
Takže prostě krásně strávený večer...😇.

IMG_20210419_170923.jpg

tak jdeme na to...so here we go

IMG_20210419_171108.jpg

máš tam něco pro mě ???you have something for me ???

IMG_20210419_171259.jpg

jedéém...let's go ...

IMG_20210419_172146.jpg

naposled tady byla voda...last time there was water ...

IMG_20210419_172056.jpg

ale pořád je tady živo...but still live here ...

IMG_20210419_172332.jpg

trochu jiný pohled...a little different view ...

IMG_20210419_180355.jpg

holky zpátky...girls back ...

IMG_20210419_181136.jpg

no , někdo přijel na kole a odjel na koni.A nebo opačně...well, someone came by bike and went on horseback. And vice versa ...😄

Coin Marketplace

STEEM 0.97
TRX 0.12
JST 0.116
BTC 54608.65
ETH 3816.04
BNB 631.22
SBD 6.46