You are viewing a single comment's thread from:

RE: Alertgy NICGM for diabetics won NASA iTech 2019 (cycle II)

in #ceskylast year

@shebe asi chápu, proč jsi přidal tag #cesky. Ale tento tag je podle pravidel, která si stanovila komunita, určen jen pro příspěvky s českým případně slovenským textem.
Směle steemuj!

Posted using Partiko iOS

Sort:  

Upravil jsem :-)

Je to zajímavý projekt, o čem byla ta HE3DA?

to je výrobce baterii, má v čechách někde továrnu

Děkuji, dobrá práce.

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 35956.69
ETH 1225.83
USDT 1.00
SBD 3.22