You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kůrovec

in #cesky11 months ago

no pokud tan stom nedostaneš z lesa předtím než brouk vylétne tak je to samo sebou na nic... a jasně že vtom jsou prachy, ale v tom videu co odkazuju na začátku článku je dost info o tom třeba že to vozí do číny :)
Nejhorší je že ten zisk je krátkodobej... další těžba bude nejdříve za 80 let... proto jsem tam psal o těch pracovních místech...

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.028
TRX 0.03
STEEM 0.20
JST 0.028
SBD 3.71