Moderna a ockovacie latky

in #cesky3 months ago (edited)

image.png

Na platforme vakcín mRNA je opísaná spoločnosťou Moderna ako „operačný systém“, ktorý sa inštaluje do vášho tela, na ktorom je nasadený a aktualizovaný „softvér“ vo forme mRNA, ktorý produkuje „aplikácie“, ktoré sú vlastne proteínmi. To všetko je popísané na vlastných webových stránkach spoločnosti Moderna.

Vedľajší účinok je len SMRŤ. Jedna sa o biologickú zbraň, ktorá vás môže sterilizovať alebo zabiť. Nielen vas, ale i vaše potomstvo.

Originalni clanok: https://stateofthenation.co/?p=45580

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.13
JST 0.145
BTC 60156.99
ETH 2151.34
BNB 609.07
SBD 9.27