Sort:  

Je to zajímavý projekt, o čem byla ta HE3DA?

to je výrobce baterii, má v čechách někde továrnu

Děkuji, dobrá práce.

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 36790.92
ETH 1170.09
USDT 1.00
SBD 3.13