ABOVE ALL LOVE

in #christian-trail3 years ago

Isaiah 9:6 New International Version (NIV)

For to us a child is born,
to us a son is given,
and the government will be on his shoulders.
And he will be called
Wonderful Counselor, Mighty God,
Everlasting Father, Prince of Peace.


Isaiah 9:6 Living Bible (TLB)
For unto us a child is born; unto us a son is given; and the government shall be upon his shoulder. These will be his royal titles: “Wonderful,” “Counselor,” “The Mighty God,” “The Everlasting Father,” “The Prince of Peace.”


Isaiah 9:6 (Filipino)
Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.
678fa922ff9dcc77bd1d0832af84381a1.jpg