Caribena versicolor.

in #colorfulchallenge3 years ago

b215d77e-f417-4b69-8edc-1d88b286ea17.jpeg


Colorful challenge. Caribena versicolor czyli ptasznik wielobarwny zamieszkuje to oto małe terra z pojemnika. Czekamy na wylinke i zabieramy się za przekładanie do nowego terrarium. Aktualnie Caribena jest w stadium L3 mam nadzieję że szybko urośnie.

Ważne Info dla początkujących:
Samice Caribena dorastają do 6,5cm DC, a samce do 5cm DC.

Wilgotność: 80-90%
Temperatura: 28°C w nocy powinna spadać o kilka stopni.
Uwaga! Caribena potrzebuje dobrej wentylacji, przede wszystkim młode osobniki są podatne na zmiany warunków i powinniśmy dbać o nie intensywniej.


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Sort:  

You got a 2.75% upvote from @emperorofnaps courtesy of @yetivi!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Are you spiderman??... ;) i like very much ...

Hahaha yes, I am 😂thank you.

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.066
BTC 50175.98
ETH 4296.57
BNB 567.72
SBD 6.31