aasaatshin nhaint moesaeehtaanhcwa

in #construction3 years ago

Easy t pyin lone ko aalaiaapaat mhat saint aahkyanemyarrtwin, ngar aapawmhar pyanswarr par . bhaalmhar image
aasopar sahkain dar hkyaway tar a kaungg tait u aatwat waan htote waan poe eat shalyar myarrnhaint Uved youtyarrko bhwarr myinlayeat
suuthoetrae a hcay hkan kyawan kaungghcwar sai, mimithoet loteaarr aalaalaalaat hkae,
ngar k po lwalkuupartaal hkanhcarrhkaer; darpaymaae suuthoet tait tway aakoneaakya lam aatwat aasaatshin nhaint moesaeehtaanhcwar aalaunggtaw htarr rar aaraut,
suuthoetrae kyaayykyawan aapaw waan, ngar hcaitrayy lae kyint hkaann ko makyaarhkan kyee, ngarmakyaarhkan
dar kyount ko rai mhaat puggalik aatwat suuthoet nhaint aatuu hcakarrlaatsone shihkaepartaal . dutiyaa, de
suuthoetrae jarti tinepyiko aamyarrkyee hpyithkyinn kanay impwrting kyaayykyawan eatkoneswalrayy
suuthoetko a kyarr aarr payyhkaetaal, nhang aahpyauu luumyarr nhaint ၎innthoeteatkalayyngaalmyarr
dar kyount yaybhuyya aarr hpyint aamyarrkyee loteaarr maparbhell a s kya shngya, makyaarhkan bharsarrauthkaesai
ngareat a layynaat aatwaymyarr . ngar imyaha lout myarrhcwarsaw i a taungpine pyinaalmyarrmyin
de koneswalrayy nhaint bhaweat i lam hpyang toemyahang kyang soe myarr nhaint a kyint pyet hkyahcarrmhu,
htoshoet pyiko aotehcoe swalhtarr mhaawin mite aone sakaeshoet ngarko aarr htainsharr kyaungg,
nhaint sawlaee yahku aamyarraapyarr lololarrlarr htellshoet pyay sayy aanargaataatwataakyoesaat
sarr hcain myay saat mha kyamtam saw hpyit lim mai . dar kyount sai htainsharr taw muu pye sakaeshoet ngar kahpawpya
ngar htan shoetmahutya bhell t kyaain, m nhaitkyaain sawlaee ngar hcatehtellpaw fixed tae kihchc aahpyit .
makyaarhkainmharpell a kyahanyaupyaeat pyanlar aainpyan htonout ngar suungaalhkyinnmyarr aanaynae toemyahaint hcoerain puupaan mhuhkanhcarrhkaer
kyawantawthoetrae mhaehko aapaw; nhaint aatht mal 8, 1746 raatnaetwin, ngaraainpyan left
suungaalhkyinnmyarr rae hcaeelonenyenywatrayy nhang ngar hkyitsaw aasway hkainpwann nhang aatuu kumpaneaatwat
nhaint aainneehkyinn p tay rus Andrews k shae taw , kyawanm a hpawhphoetaaitko
hpawpyahkaetae nhaint yaybhuyya aarr hpyang aakyaunggko ၎innthoeteat aahcaeeaawayymyarr aatwat suuthoetko swarrrouthkae
lam, kiut may l, garatenhaint Little k u siutkam; kyanawthoet aahcaeeaawayymyarrhkae
hthoetaapyin Barnagat, Manahockin nhaint laisan Squan mhar myarr nhaint darraan
Shrewsbury mhar nhaitaalite aahcaeeaawayy . sahkain bhurarreat kyaayyjuutaw mhatasaint
lam hpw int lhait hkyinn, myang myatsaw hkyithkyinnmayttar rae aahcwm satti ko tahkartaranhkaesai
hpyit nhang saw suuthoeteat nhait si m hkyinn nhaint aakuuaanye, ngarthoet aasainntawmyarr aatwathkanhcarrhkaer
shu shaemhar mhaankaanhcwar hcoerain puupaan . kyanawthoet nhaitsaal- nhaitraat htwat hkaekyasai,
kwanpyauutar sone rar layysaal mine aasonepyupone hcee swarrhkaetaal . Shrewsbury mhar
kyawantawthoetrae hkyitlhahcwarsaw suungaalhkyinnmyarr komitekaal Lightfoot nhaint twaesonehkaesai nhaitaaliteaahcaeeaawayy
aelldemhar kaunggsaw waansaungmhu suu nhaint aar bya hansai Farrington .
saunggtwin aoutparaahkyetmyarrko eat, ngar a kwee sone nyem e li sh baat Woolman saysonehkae
sonesaal tanhait aasaat ngaal- kyawwat .
eat nhaawinnpine k ngar nayuu aatwat suungaalhkyinnmyarr swarrrout ngar a hci tya htell thangya rayyswaltwaeshihkae
aain g laan ninengan, ngar nhaint aatuu kumpane aatwat puupaungg htarrtae a hkwin a lamshihkyinn
hkyit rar sahkain sai mi tya shaay p tay rus Andrews k, ngarthoetsai ngarthoeteat a nay hpyint laatmhaatmyarrrayuu
l hcain aahcaeeaawayy nhaint tatiyal i6th, 1747 raattwin shaesaat htarr kyaeat .
kyawantawthoetrae hkaekyasaimhar Long k kyawann mhar nhaitaalite aahcaeeaawayyroutshi
suungaalhkyinn k aain g laan k nay sh mway l sai byai teinninengan Nottingham, yawhaan Griffith, gyane

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here