Sort:  

Su ana kadar paylasilan yazilarin istisnasiz hepsini okudum ve benim yazim da dahil olmak uzere hepsinde ortak bir duygu yakaladim; gelecekten umitsisiz ve olumsuz duygular besliyoruz.

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57460.32
ETH 4661.89
BNB 636.41
SBD 7.33