Sort:  

Steemite yeniden hoş geldin @hakancelik 😀

Ben hiç gitmedim ki 😀 projem olduğu için istesem de gidemem ve steemit'i değil coogger'ı kullanıyorum.

Posted using www.coogger.com

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36938.87
ETH 2413.28
USDT 1.00
SBD 3.97