My new work

in #creativecoin2 years ago

to in havaye garme tabestoun delam ye hamchin jaee khast....
naghashim ke ziyad khob nist goftam photoshop ro emtehan konam bebinam to un cheghadr maharat daram 😃
na mesle inke bad nist 😃😃 albate inam begam kasi behem yad nadade khodam neshastam sare barname bahash kalanjar raftam bebinam chi be chiye .... yeseri karasho khaharam behem ghablan yad dade bod vali inke ro safheye sefid chikar konam ro khodam emroz anjam dadam.
akharesh ini shod ke mibinin.... che rohe latif o bacheghonehee daram 😃😃😃
kari nadasht harkasi doost dasht mitunam behesh yad bedam ....


12.jpg

Thank you for visiting my post. good luck and hopefully useful
teacherflogo.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 54140.94
ETH 4025.83
BNB 579.07
SBD 7.11