golhaye khoshke man !

in #creativecoin2 years ago

in model karo chand ja didam. man ham ke koli gole khoshk daram. tasmim gereftam inkaro man ham anjam bedam.
albate in postam tekrariye vali khob chon ye agha ya khanomiye mano bot mizane o in chand sadom poweri ham ke migiram sefr mikone manam tasmim gereftam posthaye tekrari bezaram.
mikham bebinam ta key edame mide.
inkaro chand vaghtiye anjam midam. bebinim chi mishe!

IMG_E3907.JPG


IMG_E3906.JPG

IMG_E3903.JPG

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57397.14
ETH 4325.04
BNB 609.29
SBD 6.99