Boğa Sezonunu Tetikleyen 7 Gelişme

in #cryptocurrency3 years ago

 1. Lightning Network, Sharding ve Ölçeklenebilirlik Çözümleri

 2. Wallet Kullanım Sayısı Her Geçen Gün Artmaya Devam Ediyor

 3. Kendi Sektörünün Dev Oyuncuları Blockchain’e sessiz Kalmıyor

 4. ICO Projelerine Ciddi Yasal Düzenleme Destekleri Sunuluyor

 5. Blockchain’in Devletler Nezdinde Konuşulma Oranı Artıyor

 6. Yatırımcı Profili Daha Fazla Deneyim Kazandı

 7. Kullanılabilir Prototipler Artıyor


 Yukarıda sıraladığım 7 gelişmenin ışığında bir boğa sezonunun yaklaştığından bahsedebiliriz.  

Maddelerin açıklamalarını okumak isterseniz,linke tıklayabilirsiniz.

 Boğa Sezonunu Tetikleyen 7 Gelişme

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by AirdropSinyal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @coingump! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!