Sort:  

Ik heb er nu 153 (en 6 bonus voor het delegeren van 60 SP). Het delegeren levert nog niet heel veel op, dus dat ga ik waarschijnlijk stopzetten.

I indeed calculated SBD into Steem, so this is the total income.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36221.06
ETH 2414.43
USDT 1.00
SBD 3.96