You are viewing a single comment's thread from:

RE: Endüstriyel Düzeyde Madencilik Deneyimi: MINER EDGE

in #cryptocurrency3 years ago

madencilik sektörü fiyatlardaki yüksek volatilite nedeniyle sıkıntılı bir dönemde. düşük elektrik maliyetiyle endüstriyel bir yaklaşıma kesinlikle ihtiyaç var.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.07
JST 0.057
BTC 40949.33
ETH 2812.43
USDT 1.00
SBD 7.09