Sort:  

hiç kimse vazgeçilmez değildir kullanım kolaylığı açısından bakılınca daha iyisi oldumu insanlar ona yönelir şimdi ev telefonu kullanan yok gibi herkes cep telefonuna yöneldi

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36938.01
ETH 2442.90
USDT 1.00
SBD 3.89