UPDATE: v0.05 - Labels, Alert Box - Steemitlabs.com [ENG/PL]

in #dlive3 years ago (edited)

topne2w.png

New Labels and merge upvote and follow alerts!


Labels Main Settings
Change Log

v0.05

 • Front End
  • Added exchange rate of STEEM, SBD and change of course during the last hour ir tight top corner
  • Changed display of username
  • Added creator of the post on main page
  • Merged "Upvote Last" and "Last Follower Alert" into one "Alert Box"
  • "Followers Count" has been moved to "Labels -> Follow Count"
  • Added animation when widget is loading
  • The overall appearance of the page has been improved
  • Fixed issue with generating new token for widgets
  • Added "Labels"
 • Back End
  • Improved overall stability
  • Added version checking while connecting to server, the widget will be automatically updated to the latest version when connected to the server if necessary
  • Fixed couple of bugs
  • Added support for "Labels"
 • Alert Box
  • Added ability to disable certain alert
  • Added new variable {voteValue} for "Alert Upvote" which shows the value of the upvote
  • Custom animations and sounds are now stored by our server, which increases the functionality of the website. The maximum size of sound is 2.00MB and the animation is 5.00MB
  • Removed ability to add custom sounds and animations using the URL
  • Removed option to Enable/Disable Animation that caused only unnecessary errors
  • Removed option to Enable/Disable audio, a better effect can be obtained with the slider
 • Event List
  • Added fade effect
  • Added ability to invert list vertically
  • Added ability to invert list horizontally
  • Fixed issue with test in program
 • Labels
  • Added labels for Last Upvote, Last Follow, Upvote Count, Follow Count
  • Change in the size, color and family of the font
  • Change the color and size of shadows
  • Create your own custom message for each label with variables

Lista Zmian

v0.05

 • Front End
  • Dodano kurs STEEM i SBD oraz zmianę kursu walut w ciągu ostatniej godziny w prawym górnym rogu
  • Zmieniono wyświetlanie się nazwy użytkownika
  • Dodano autora wpisu na stronie głównej
  • Połączono "Upvote Last" i "Last Follower Alert" w jeden "Alert Box"
  • Przeniesiono licznik obserwujących do "Labels -> Follow Count"
  • Dodano animację ładowania widgetu
  • Poprawiono ogólny wygląd strony
  • Naprawiono błąd z generowaniem nowego tokenu do widgetów
  • Dodano "Labels"
 • Back End
  • Poprawiono ogólną wydajność
  • Dodano sprawdzanie wersji widgetu, po połączeniu z serwerem w razie potrzeby widget zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji
  • Poprawiono kilka błędów
  • Dodano obsługę dla "Labels"
 • Alert-Box
  • Dodano możliwość włączenia/wyłączenia danego alertu
  • Dodano nową zmienną {voteValue} dla "Alert Upvote" który pokazuję wartość głosu
  • Niestandardowe animacje i dźwięki są teraz przechowywane przez nasz serwer dzięki czemu zwiększa to funkcjonalność strony. Maksymalna wielkość dźwięku to 2.00MB a animacji to 5.00MB
  • Usunięto możliwość dodawania niestandardowych dźwięków i animacji ze pomocą linku
  • Usunięto opcję włączania/wyłączania animacji która powodowała tylko niepotrzebne błędy
  • Usunięto zbędną opcje wyłączania/włączania dźwięku, lepszy efekt można uzyskać za pomocą suwaka
 • Event List
  • Dodano efekt zanikania wydarzeń
  • Dodano możliwość odwrócenia listy w pionie
  • Dodano możliwość odwrócenia listy w poziomie
  • Naprawiono błąd z testowaniem listy w programie
 • Labels
  • Dodano etykiety o Ostatnim Upvocie, Ostatnim Obserwującym, Ilości Upvotów, Ilości Obserwujących
  • Zmiana rozmiaru, koloru i rodziny czciąki
  • Zmiana koloru i wielkości cieni
  • Ustawienie niestandardowej wiadomości dla każdej etykiety wraz ze zmiennymi


steem.chat , steemprojects.com

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54661.55
ETH 4115.26
BNB 599.32
SBD 7.05