UPDATE: v0.07 - Gift Notifications - Steemitlabs.com [ENG/PL]

in #dlive3 years ago (edited)

topne2w22.png

Gift Alert has been added!

separator.png


ezgif-2-fb5520e111.gif

separator.png

Change Log

v0.07

 • Front End
  • Updated styles
  • Added Gift Alert
 • Back End
  • Added support for Gifts
 • Event List
  • Added support for Gifts in Widget
 • Gift Alert
  • Turn On / Off sounds
  • Change volume
  • Change sound from one of the predefined or use custom sound
  • Turn On / Off animations
  • Change animation on entry and exit
  • Change delay of alert
  • Change animation from one of the predefined or use custom animation
  • Change color, size and family of fonts
  • Ability to set custom message

separator.png

Lista Zmian

v0.07

 • Front End
  • Zaktualizowano style
  • Dodano Gift Alert
 • Back End
  • Dodano obsługę prezentów
 • Event List
  • Dodano obsługę prezentów w widgecie
 • Gift Alert
  • Włączenie / wyłączenie dźwięku
  • Zmiana głośności dźwięków
  • Zmiana dźwięku na jeden z predefiniowanych lub własny
  • Włączenie / Wyłączenie animacji
  • Zmiana animacji na wejściu i wyjściu
  • Zmiana długości wyświetlania alertu
  • Zmiana animacji na jedną z predefiniowanych lub własną
  • Zmiana koloru, wielkości oraz stylu czcionki użytkownika i wiadomości
  • Możliwość ustawienia własnej wiadomości

separator.png
steem.chat , steemprojects.com
separator.png

Sort:  

Nice update. Thank you for this tool

Thank you for your opinion. We will work to improve our platform.

Last follow nie działa poprawnie

Myślę że problem powinien zostać naprawiony.

Teraz działa poprawnie, pozdrawiam

Dobra robota!
Jedynie do czego się mogę przyczepić, to steemoprojects.com w stopce strony :D

Dzięki za info :)

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57481.14
ETH 4344.51
BNB 617.50
SBD 7.00