ላቲን መተላለፊያ ሬዮሴሲዜሽንነት በተጨማዳቂ መሙላት ተሞልቷል. የተዳከመ

in #embroidery4 years ago

ላቲን መተላለፊያ ሬዮሴሲዜሽንነት በተጨማዳቂ መሙላት ተሞልቷል. የተዳከመ ውጋት ወደ ቡሊንግ አብዮታዊ እንቅስቃሴ ወዘተ. በማክበር.

Sort:  

Congratulations @solanetz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @solanetz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @solanetz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57164.12
ETH 4744.89
BNB 647.88
SBD 7.23