Przynależność - prawo cywilne.

in #engrave2 years ago (edited)

Przynależnością jest rzecz samoistna związana funkcjonalnie z inną rzeczą zwaną rzeczą główną. Przynależność ułatwia korzystanie z rzeczy głównej . Jedna rzecz główna może mieć większą liczbę przynależności. Natomiast jedna rzecz może być przynależnością tylko jednej rzeczy głównej. Właściciel rzeczy głównej jest zarazem właścicielem wszystkich przynależności. Czynność prawna dotycząca rzeczy głównej np. umowa sprzedaży , odnosi się do wszystkich przynależności. Egzekucja dotycząca rzeczy głównej obejmuje także jej przynależności.

Przykładem przynależności może być koło zapasowe do samochodu, lewarek , klucze do mieszkania, futerał na skrzypce itp.
Trzeba odróżniać przynależności od części składowej. Część składowa nie jest rzeczą samoistną. Za część składową rzeczy uznaje się tylko taki element, którego odłączenie powoduje zniszczenie rzeczy, np. silnik samochodu nie jest przynależnością tylko częścią składową gdyż jak się zabierze silnik to pozostaje tylko rama. Jeżeli usuniemy czwarte koło samochodu to nie będzie on spełniał tych funkcji które ma spełniać. Piąte koło ma ułatwiać jest przynależnością.


Originally posted on Miauczący Klif. Steem blog powered by DBLOG.

Sort:  

Congratulations @meowcliver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!