bhaalmhar kyaungg

in #esteem3 years ago

Monopsony seaore suu m eathcaraote m hcone l ngyapyainepwal (1933) eat hceepwarrrayytakkasol aatwat hceepwarrrayypanyarshin gyaone rawbhain sain k tehtwin hkaesai . aarnar bharsarraut mahote aamyat aahcwann toemyahang hphoet hcyaayynhuannmyarr ko saatmhaat nine maihpyitparsai dar kyount hceepwarrrayypanyarshinmyarr, t u taee kyeehcoe aarnar waal saatsanrayy aatwatlaee mashi sany aatwat jaratlam taithku aatokout rainywhaannaahpyit " laatwarrkyeeaote nya hkoe tyaww" aalarrtuu tae htonehcan huusawwawharrako "monopsony nya hkoe tyaww" ko sonepar yhain pyaine mhu ant a saat . t u taee waal kyaungg aalotesamarr shoetmahote kaunggsaw a bhhoet ko aahkyarr waallaat k nay naeenaee yhain pyaine mhu rainsinenayr dar kyount suuthoet kyount aalotesamarr shoetmahote kaunggsaw aasonepyu naysuumyarr k hpaantee aatwatmahpyithcalout utility ko htaat ni m tae aasaint mhar waalyuu naysaw aalotesamarr shoetmahote konepahchcaeemyarr myarraatwat lotehk nhaint hcyaayynhuannmyarr ko saatmhaat nine kyasai saeetaahkar Monopsony parwar taishi . tait u k gan seaore upamarsuuthoet insofar aalotesamarrmyarrko ngharram aahkyarr aaloteshin htanmha a bhaalsuu myaha m yhain pyaine mhu rainsiner kataeek suuthoet myahoet mharshitae sar aaloteshin hpyitkya pyee pahtawe saat sharkyaan rar mha aalotesamarrmyarr k tarrsee aahpyit sattutwin pinesinesaw kumpane a ni m lotehk ko saatmhaat nine maihpyitparsai bhaalmhar sattutuuhpawrayy myahoethpyitparsai sai aahkyarr nayrarmyarrtwin aaloteaakine . tait u taee sar aaloteshin aamhaantakaal hkell laee mashi kataeek popyee laattwae upamar hkarine suuthoet tait u aapyaineaasine hcyaayykwat aatwat hpyit lain maihu htaat ni m lahcarsaatmhaat ninesai detot sarar, sararm ngharram aahkyarr kyaunggmyarr a nay hpyint aanaeengaalsar yhain pyaine mhu rainsinenayr detot sarar, sararm hkarine ko hpyatpyeenaeenaee mobility shisai bha imagealmhar kyaungg k hkarine thoet parwainsai . aahkyarr rwayhkyaalhcararaasoneaanhuannmyarr monopsonistic yhainpyaine oligopsonyor hpyitkyasai .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here