rayi eata haunggmyarr

in #esteem3 years ago

20 rarhcueat pahtam htaatwaat a bhhoet, kwanmyauunaitparte demokarayhce aahkwinaarayy aatwat aamyoemyoesaw ronekaanmhumyarr aatwat aalwan sya jar aainaarr hpyithkaesai . darhar a hc luusimyarr hkanramhunayhcain ( noutpinetwin suuthoeteat kwanmyauunaitparte aahpwalwain htotepaalhphoet McCarran pyitwin lonehkyuanrayy aaatupaday ko sone par lain maal) ko ninenganeat pahtamasone hcaatmhujone aalotesamarrsamagg aamyarrhcu taihtaungsuu tait u ko aadhik laatshi hkyinn, 1940 k nay tasaint 1920 k nay aalotesamarr lhuutsharrmhu htellmhar htainsharrtaeaahkaannkandak luumyoerayy hkwalhkyarrmhu s ant kyin hkyinn nhaint luumyoerayy hkwalhkyarr myarreatgyinm Crow aabhidharan karl eata myang hcainaatwin aalotehkwin nhaint luumhu aasineaawine aatwin paungghcaeemhu myarraatwat titepwalwain . saminepanyarshin Ellen Schreckerconcludes " hu soe hcaitaahcoerako mha hkyai htarrsaw hcatarlain gonnhaint 1930 nhaint '' 40 hcainaatwin aamayrikaan laatwell aatwin aamyarrsone pyaungglellnaysaw aahpwalaahcaee ko nhait u hc lone aahpyit parte taithku pomo pyaww pyaungg ponehpawhkyinn" makyaarsayyhkaink panyarsainsu kamlhammhuko saalhcunhait myarrhcwarsaw .

syagotel 1919 by ko sar laaatwin k ၎inneat taihtaungsuu pyeenoutkwanmyauunaitparte 50000 60000 mha aahpwalwainmyarr k pyawwsohtarrsai . aahpwalwainmyarr kolaee mainnmaehcarite nhaint aahkyarr aahcwannrout laatwell parwainsai . aahkyane ko, a m nhang popyee aalaalaalaat soshallait partemhar pahtam kambharhcait karlaaatwin k၎inneat antiwar rauttaihkyet myarraatwat pyitmhusinerar tararrhcwalsomhu hkanhcarrnayrapyee, 40,000 aahpwalwainmyarr k ngyinnsohkaesai hkaesai image

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here